Privacy policy

Fortrolighedspolitik

(For english scroll down)

Cookie- og privatlivspolitik

INTRODUKTION

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

COOKIES

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 Shopify

 

Personoplysninger

GENERELT

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

 

SIKKERHED

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

FORMÅL

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

PERIODE FOR OPBEVARING

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

INDSIGT OG KLAGER

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@noaburo.dk  Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

UDGIVER

Websitet ejes og publiceres af:

NOABURO
Jægersborggade 54, kld. tv.  
 2200 København N

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cookie and Privacy Policy

INTRODUCTION

When you visit our website, we collect information about you that is used to personalize and improve our content and to increase the value of the ads that appear on the page. If you do not want information collected, you should delete your cookies (see instructions) and refrain from further use of the website. Below we have elaborated on what information is collected, their purpose and which third parties have access to it.

 
COOKIES

The website uses "cookies", which is a text file that is stored on your computer, mobile or other. similarly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics, and targeting ads. Cookies can not contain harmful code such as for example, virus.

It is possible to delete or block cookies. See instructions: http://minecookies.org/cookiehandling

If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and appear more frequently. You may also run the risk that the website is not functioning optimally and that there is content that you cannot access.

The Website contains third-party cookies that may include:
 Shopify


INDIVIDUAL INFORMATION

IN GENERAL

Personal information is any kind of information that may be attributed to you to some extent. When you use our website we collect and process a number of such information. It happens, for example. by alm. access to content if you sign up for our newsletter, participate in contests or surveys, register as a user or subscriber, use other services or make purchases via the website.

We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographic location, and which pages you click on (interests). To the extent that you explicitly consent to this and enter the information yourself, you will also be processed: Name, telephone number, e-mail, address and payment information. This will typically be associated with login creation or purchase.

SECURITY

We have taken technical and organizational measures to prevent your information from being accidentally or unlawfully deleted, published, lost, impaired or in the knowledge of unauthorized persons, abused or otherwise treated in violation of the law.

 
PURPOSE

The information is used to identify you as a user and show you the ads that are most likely to be relevant to you, to record your purchases and payments, and to provide the services you have requested, such as to submit a newsletter. In addition, we use the information to optimize our services and content.

 
PERIOD OF STRAGE

The information is stored for the period allowed by law and we delete it when it is no longer needed. The period depends on the nature of the information and the background of the storage. Therefore, it is not possible to specify a general time frame for when information is deleted.

DISCLOSURE OF INFORMATION

Data about your use of the website, what ads you receive and possibly click, geographic location, gender, and age segment, etc. disclosed to third parties to the extent that this information is known. You can see which third parties are in the "Cookies" section above. The information is used to target advertising.

We also use a number of third parties to store and process data. These process information solely on our behalf and may not use it for your own purposes.

Disclosure of personal information such as name and email etc. will only happen if you consent to it. We only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with adequate protection.

INSIGHTS AND COMPLAINTS

You have the right to be told what personal information we process about you. You may also object at any time to the use of information. You can also revoke your consent to processing information about you. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted.
Please contact: info@noaburo.dk If you wish to complain about our processing of your personal data, you also have the opportunity to contact the Data Inspectorate.

Publisher
The Website is owned and published by:

NOABURO
Jægersborggade 54, cold tv.
 2200 Copenhagen N